Regulamin serwisu

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu szybkiplik.pl.
 2. Właścicielem Serwisu jest firma OVERMIND, NIP:726-251-29-28, REGON: 520728288, ul. Piotrkowska 28/8U, 90-269 Łódź, adres e-mail: kontakt@szybkiplik.pl
 3. Korzystanie z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia i korzystanie z Usług.

§2. Definicje

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna umożliwiająca Usługobiorcy korzystanie Usług opracowanych przez Usługodawcę dostępna pod adresem domeny www.szybkiplik.pl oraz adresami jej subdomen;
 2. System – rozwiązanie informatyczne umożliwiające udostępnianie plików, dostarczane przez Usługodawcę Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu;
 3. Usługi – bezpłatne i odpłatne usługi Świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegające na zapewnieniu przez Usługodawcę Usługobiorcy dostępu do Systemu i jego funkcjonalności;
 4. Cennik – zestawienie informacji o cenach Usług świadczonych przez Usługodawcę dostępne w Serwisie w zakładce „Pakiety” https://premium.szybkiplik.pl/#dostepne-pakiety, stanowiące integralną część Regulaminu;
 5. Pakiet – wariant Usługi odpłatnej o określonych parametrach określonych pod w zakładce „Możliwości” https://premium.szybkiplik.pl/#mozliwosci, zgodnej z Cennikiem ;
 6. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, Cennika i  informacji o Usługach dostępnych w Serwisie; 
 7. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu;
 8. Konto Usługobiorcy/Konto/Panel użytkownika – część Serwisu stanowiąca zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Usługobiorcy, dostępna po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła, za pośrednictwem której Usługobiorca ma dostęp do Systemu i może korzystać z Usług odpłatnych;
 9. Link aktywacyjny – wygenerowane na skutek opłaconego zamówienia łącze umożliwiające dostęp do Panelu użytkownika
 10. Okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Usługobiorcy
  z tytułu Usług świadczonych
 11. Opłata dostępowa – opłata uiszczana przez Usługobiorcę w wysokości określonej w Cenniku tytułem korzystania z Konta w danym Okresie rozliczeniowym;
 12. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiot i treść określają postanowienia niniejszego Regulaminu, Cennik oraz informacje o dostępnych Usługach dostępne w Serwisie;
 13. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowiący wzorzec umowy i będący jednoczenie wypełnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 14. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 15. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) na rzecz Usługobiorcy, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 3 marca 2020 r. (Dz.U.2020.344)

§3. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności korzystanie z Usług, wymaga spełnienia minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem, tj.:
  • dysponowanie sprawnym urządzeniem posiadającym połączenie z siecią Internet (np. komputer, tablet, smartphone),
  • łącze internetowe,
  • aktualna i poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa
  • włączona obsługa plików cookies
  • w przypadku Usług odpłatnych posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej

§4. Korzystanie z Serwisu

 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Usługobiorcy:
  • przesyłanie i udostępnianie plików za pomocą Systemu
  • zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zakresu i warunków świadczenia Usług,
  • założenie, prowadzenie i likwidację Konta Usługobiorcy,
  • składanie zamówień na Pakiety i korzystanie z Usług,
  • przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego
 2. Akceptując niniejszy Regulamin, Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
  • respektowania zakazu udostępniania treści o charakterze bezprawnym i terrorystycznym
  • niepodejmowania działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu i wejścia
   w posiadanie informacji oraz danych nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy,
  • niepodejmowania innych działań, które byłyby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawem, dobrymi obyczajami lub naruszałyby prawa i dobra osobiste Usługodawcy oraz osób trzecich.
 3. Odpowiedzialność za udostępniane w Serwisie pliki leży po stronie Usługobiorcy.
 4. W przypadku, gdy Usługobiorca korzystając z Serwisu dopuści się naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, a także gdy w inny sposób działa na szkodę Usługodawcy
  i/lub osób trzecich, Usługodawca może ograniczyć jego dostęp lub pozbawić go dostępu
  do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że pliki umieszczone w Serwisie są bezprawne może zgłosić informacje o tym fakcie przez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Kontakt.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia bezprawnych plików w tym o treściach terrorystycznych w razie powzięcia o nich wiedzy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w ramach Systemu w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych lub naprawczych, jak również w związku z modernizacją lub przebudową Systemu. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Usługobiorcom.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub zakłócenia w dostępie do Serwisu wywołane siłą wyższą (pożar, klęski żywiołowe, epidemia), awariami sprzętu Usługobiorcy, przerwami w dostawie prądu czy łączności z Internetem, nieuprawnioną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich czy też błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych i oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym Usługobiorców.

§5. Korzystanie z Usług

 1. Korzystanie z Usług jest możliwie po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności oraz w przypadku usług odpłatnych – po uiszczeniu opłaty zgodnej z Cennikiem.
 2. Usługobiorcy mogą korzystać z Usług bezpłatnie – w ramach darmowego dostępu do Usług oraz odpłatnie – w ramach wybranego wariantu Usług odpłatnych zgodnie z Cennikiem.
 3. Okres świadczenia odpłatnych Usług dokonywany jest przez Usługobiorcę w trakcie składania zamówienia na Usługę. Czas świadczenia Usługi w ramach wykupionego Pakietu zaczyna biec od dnia aktywowania Usługi.
 4. Umowa o świadczenie Usług odpłatnych zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia przez Usługobiorcę złożonego zamówienia na Usługę poprzez wybranie przycisku „zamawiam i płacę”.
 5. Zamówienia na Usługi odpłatne są przyjmowane i rejestrowane przez Usługodawcę w każdym dniu tygodnia w godzinach 08:00 – 22:00 przez cały rok kalendarzowy.
 6. Zamówione Usługi odpłatne zostaną aktywowane w terminie do 3 godzin od zaksięgowania na koncie Usługodawcy Opłaty, której wysokość uzależniona jest od wybranego wariantu Usług, a dane dostępowe zostaną przesłane na maila podanego w czasie dokonywania zamówienia.
 7. Usługobiorca, zarówno w trakcie trwania, jak i 3 dni po zakończeniu Usługi odpłatnej, ma możliwość przedłużenia ważności Konta usługobiorcy poprzez zakup kolejnego Pakietu.
 8. W przypadku nieprzedłużenia w ciągu 3 dni po wygaśnięciu Konta usługobiorcy, Konto zostanie usunięte wraz ze wszystkimi plikami na nim się znajdującymi.
 9. Usługobiorca w dowolnym momencie ma prawo zmiany Opłaty abonamentowej i wybranego wariantu Usług z zaznaczeniem, że zmiana może nastąpić jedynie na wariant wyższy niż aktualnie posiadany. W tym celu Usługobiorca powinien dokonać zakupu nowego Pakietu. Nowy Pakiet będzie obowiązywał od kolejnego dnia roboczego, a pozostała ważność uprzednio posiadanego pakietu zostanie przeliczona na właściwy okres obowiązywania nowego Pakietu.
 10. Umowa o świadczenie odpłatnej Usługi zawierana jest na czas jej trwania określony w wybranym wariancie Usług i Cenniku dostępnych w Serwisie.

§6. Konto Usługobiorcy

 1. Rejestracja i korzystanie z Konta Usługobiorcy jest zgodne z Cennikiem.
 2. Zarejestrowanie Konta Usługobiorcy jest możliwe poprzez zakup wybranego Pakietu.
 3. Do zawarcia umowy prowadzenia Konta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą dochodzi z chwilą dokonania zakupu Pakietu przez Usługobiorcę.
 4. Zalogowanie się do Serwisu wymaga podania loginu oraz hasła.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do utrzymania w poufności informacji umożliwiających dostęp do Konta Usługobiorcy. W celu zachowania bezpieczeństwa logowania Usługodawca zaleca zmianę hasła logowania co 30 dni. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia hasła przez Usługobiorcę osobom trzecim.
 6. Konto zakładane jest na czas wybrany przez Usługobiorcę w momencie dokonania zakupu Pakietu.
 7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta w sytuacji, o której mowa w  § 4 ust. 4  Regulaminu.
 8. Zmiana, bądź odzyskiwanie hasła możliwa jest poprzez funkcje odzyskiwania, bądź zmianę hasła dostępną w Panelu Użytkownika.

§7. Płatności

 1. Usługobiorca zobowiązany jest zapłacić za Usługę odpłatną z góry zgodnie z Cennikiem.
 2. Jeżeli dany wariant Usług nie jest wyszczególniony w obowiązującym Cenniku, to Usługobiorcę obowiązuje cennik zindywidualizowany (odpowiadający treści odrębnej umowy z Usługodawcą).
 3. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności w następujących formach: Blik, Szybki przelew, przy pomocy kart płatniczych, portfeli cyfrowych.
 4. Momentem zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Usługobiorca.
 6. Usługodawca wystawi Usługobiorcy rachunek w oparciu o dane wskazane podczas składania zamówienia. W przypadku, gdy Usługobiorca chce otrzymać fakturę VAT, powinien podczas składania zamówienia zaznaczyć opcję wystawienia Faktury VAT oraz podać niezbędne dane do jej otrzymania. Usługodawca dostarczy fakturę Usługobiorcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej w  terminie 3 dni od momentu dokonania zakupu Usługi.
 7. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Usługodawcy drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106 n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 8. Wszelkie zmiany dotyczące Opłat abonamentowych będą ogłaszane w Serwisie poprzez publikację aktualnego Cennika.
 9. Zmiana Cennika nie wpływa na zmianę wysokości Opłat uiszczonych przez Usługobiorców na podstawie Umowy zawartej przed opublikowaniem zmienionego Cennika.

§8. Zwroty

 1. Usługobiorca od momentu dokonania płatności do czasu otrzymania danych dostępowych do Panelu użytkownika ma możliwość odstąpienia od Umowy przesyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: premium@szybkiplik.pl
 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że z chwilą otrzymania danych dostępowych do Panelu Użytkownika, Usługę uznaje się za w pełni wykonaną i Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od Umowy.

§9. Rozwiązywanie umów

 1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług nastąpi:
  • w odniesieniu do Usługi prowadzenia Konta Usługobiorcy – wskutek usunięcia Konta Usługobiorcy przez Usługodawcę w związku z rozwiązaniem Umowy z przyczyn określonych w § 4 ust. 4 Regulaminu,
  • lub z upływem okresu, na jaki Usługa została wykupiona i braku kontynuacji Umowy na dalszy Okres
 2. Usługobiorca może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy w Systemie. Wówczas Umowa wygasa z końcem bieżącego Okresu rozliczeniowego, a wcześniej dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia faktu korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź w sposób naruszający prawa osób trzecich, w tym w szczególności w sytuacji naruszania przez Usługobiorcę zobowiązań określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu czy w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.

§10. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do funkcjonowania lub nieprawidłowości Usług płatnych świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca może złożyć reklamację przesyłając ją na następujący adres e-mail: premium@szybkiplik.pl.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać :
  • adres e-mail przypisany Usługobiorcy,
  • przedmiot reklamacji – wskazanie nieprawidłowości wraz ze wskazaniem terminu ich wystąpienia i czasu trwania,
  • proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Usługobiorcy o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Użytkownika informacje, o których mowa w ust. 2 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę, a sposób rozstrzygnięcia Usługodawca przekaże Usługobiorcy drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Usługobiorcy.
 5. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz pytania dotyczące Usług należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres mailowy: kontakt@szybkiplik.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

§11. Wsparcie techniczne

 1. W trakcie obowiązywania Umowy Usługobiorca ma możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego Usługodawcy w zakresie związanym z korzystaniem z Usług odpłatnych.
 2. W celu skorzystania ze wsparcia technicznego należy wysłać zgłoszenie problemu
  na adres e-mail premium@szybkiplik.pl ze wskazaniem rodzaju nieprawidłowości i błędów w Systemie.

§12. Ochrona danych osobowych i poufność

 1. Administratorem danych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Usługobiorców udostępnione w czasie składania zamówienia lub poprzez formularz kontaktowy w celu umożliwienia Usługobiorcom korzystania z Systemu, w tym w celu świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy.
 3. Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania korzystanie z poszczególnych Usług może okazać się niemożliwe.
 4. Usługodawca dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych,
  w szczególności poprzez dokonywanie czynności przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (RODO i regulacje sektorowe) oraz zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 5. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych Usługobiorców wraz z informacjami na temat polityki cookie’s znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

§13. Ochrona danych osobowych i poufność

 1. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zarówno Serwis jak i System zawierają treści chronione prawem własności intelektualnej (np. elementy graficzne, logotypy)
 2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych
  do utworów znajdujących się w Serwisie. Bez pozyskania uprzedniej zgody Usługodawcy, zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie oraz modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu czy Systemu.
 3. Usługodawca udziela Usługobiorcy jedynie licencji niewyłącznej (dalej: „Licencja”) uprawniającej do korzystania z Serwisu i Systemu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w tym na zasadach określonych w Regulaminie, Cenniku oraz innych komunikatach zamieszczonych w Serwisie.
 4. Licencja udzielana jest przez Usługodawcę bez ograniczeń terytorialnych na czas określony odpowiadający okresowi świadczenia Usługi dostępu do Systemu i wygasa wraz z usunięciem Konta Usługobiorcy.

§14. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny bezpłatnie w Serwisie dla każdego Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych.
 3. Usługodawca poinformuje Usługobiorców o istotnych zmianach Regulaminu nie później niż 14 dni przed ich planowanym wejściem w życie poprzez publikację nowego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie informacji o planowanej zmianie drogą elektroniczną na adres e-mail zarejestrowanym Usługobiorcom. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian w terminie 14 dni od powiadomienia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu. W przypadku sprzeciwu Umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie nowego Regulaminu, co skutkuje również rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta Usługobiorcy.
 4. Usługodawca może na mocy odrębnej umowy zawartej z Usługobiorcą odmiennie uregulować zasady korzystania z Systemu. W takiej sytuacji w razie kolizji postanowienia ww. umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory na gruncie niniejszego regulaminu będą rozwiązywane w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku gdy nie dojdzie do porozumienia – przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Serwisie.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2024.